بازي كشتي: كشتي به عنوان يكي از بازي ها ، سرگرمي ها و ورزش هايي است كه در كلات رواج دارد.مردم به مناسبت هاي مختلف مراسم و  مسابقه ي كشتي و يا تمرين كشتي به راه مي اندازند در مراسم عروسي و ديگر جشن ها مسابقه كشتي را به نظاره خود وا مي دارد . بچه ها و جوانان در فصل زمستان و بهار به تمرين كشتي مي پردازند.

بازي هاي محلي كلات نادر كشتي

بجل استخواني است كه از مفصل پاي گوسفند بيرون مي آورند و داراي چهار سطح است و هر سطح  آن داراي نام و امتيازي است به ترتيب بالاترين و پايين ترين امتياز عبارت است از: اسبه، خره ، پكه و چيكه ، بازيهاي مختلفي به وسيله ي آن اجرا مي شود كه در اينجا به جلوگيري از اطاله كلام تنها به نام  آنها اشاره ميشود:

1)      بجل بازي ساده

2)      مال بازي

3)      پوده بازي

4)      قمار بازي

لازم به ذكر است بازي هاي ياد شده اخير فعلا از رونق افتاده كه يكي از عوامل آن را مخالفت مربيان مدارس دانست زيرا به عقيده روسا و مربيان مدارس رونق بجل بازي و نيز توشله بازي موجب افت تحصيلي دانش آموزان ميشود.

توشله بازي: اين بازي بين 2 يا چند نفر انجام ميشود در زمين مسطح و فاصله هاي مساوي به تعداد افراد ، خانه ي توشله ميسازند افراد به 2 گروه تقسيم ميشوند يك گروه توشله هاي خود را در لب خانه ها ميكارند و گروه ديگر يكي يكي از مكاني  خط كشي شده با توشله خود به اولين توشله ميزنند اگر به توشله ديگر اثابت كند و يا داخل خانه  اي ديگر هدايت شود آن فرد مجاز است يك حركت ديگر هم انجام دهد .افراد به نوبت خانه ها را يكي پس از ديگري تصرف كرده و به يكديگر تير ميزنند پس از تصرف آخرين خانه  به حركت بعد از آن تعداد خانه ها و  تيرهاي افراد شمارش ميشود و امتيازات هر تيم جمع ميشود و تعداد امتيازات اضافي تيم برنده بسته  به قرداد در پايان بازي پول يا چيز ديگري مثل توشله،بجل و... داده ميشود. اين بازي در بين دانش آموزان پسر و مردان روستا خصوصا در فصل زمستان رواج دارد.

بازي هاي محلي كلات نادر توشله بازي

بازي سه به سه قطار: در اين بازي كه 2 نفره انجام ميشود مكاني مسطح به ابعاد 30*30 سانتي مت به صورت 3 مربع به ابعاد متناسب در داخل هر خط كشيده ميشود و هر يك از بازيكنان تعداد 9 ريگ يا شي متفاوت از هم انتخاب نموده و به نوبت  ريگها را يكي در راس اضلاع و ميانه اضلاع قرار ميدهند ، هر گاه 3 ريگ به يك رنگ در يك رديف قرار گيرند قطار گفته ميشود و فرد ديگر يك ريگ از دست ميدهد اين بازي تا هنگامي كه طرفين  بيش از 3 ريگ در جريان بازي داشته باشند ادامه داد و وقتي بازي كنان به 3 ريگ ميرسند به آنها 3 پر گرفته ميشود و در اين صورت مجازند ريگ هاي خود را با رعايت نوبت به هر جاي بازي منتنقل نمايند و از قطار زدن حريف جلوگيري نمايند در حالي كه قبل از 3 پر شدن حريف فقط مجاز است يك نقطه به طرفين در صورت امكان جا به جا شود. افرادي كه مهارت و هوش بيشتري داشته باشند برنده  ميشوند.

اين بازي هم اكنون در بين جوانان و بزرگ سالان رونق دارد و بازي مردانه محسوب ميشود.

بازي هاي محلي كلات نادر بازي سه به سه قطار (دوز)

بازي گاو،گزل،پنديل: در اين بازي عده اي دور هم جمع ميشوند و يك نفر را به عنوان استاد انتخاب مي نمايند، استاد سه شي يا 3 سنگ با رنگ هاي متفاوت انتخاب كرده و آنها را با نام هاي گاو، گزل و پنديل مي نمايد، سپس آنها را پشت سر خود برده و يكي را در مشت خود پنهان كرده و مشت بسته را در مقابل افراد قرار ميدهد و از يكا يك آنها ميپرسد(به هر يك مي گويد: گاو ، گزل ، پنديل) سپس مشت خود را باز نموده  آنهايي كه صحيح گفتن برنده و آنهايي كه اشتباه كردن بازنده ميشوند. هر يك از بازنده ها موظفند با سر روي استاد خم شوندو برنده ها يكي يكي سوار پشت او شوند، هريك از برنده ها كه سوار ميشوند استاد با بستن تعدادي از انگشتان خود  دستهاي خود را در پشت سربازنده نگاه داشته و از او ميپرسد چندتا است بقيه بازيكنان نظاره ميكنند اگر بازنده نتوانست تعداد انگشتان باز را تشخيص دهد بايد به يكا يك افراد سواري دهد و در هر زمان كه جواب صحيح بدهد فردي كه پشت او قرار دارد پياده ميشود. اين بازي اغلب در بين بچه هاي چوپان اجرا ميشود و اكنون تمايلي براي اين بازي ديده نميشود.

بازي هاي محلي كلات نادر بازي گاو،گزل،پنديل

X