از پرندگان ميتوان به عقاب ، شاهين ، كلاغ، سار، قمري، كبوتر،هد هد ، جغد، گنجشك، داركوب، پرستو، بلدرچين، بلبل و... اشاره كرد.

پرندگان منطقه كلات

از خزندگان منطقه ميتوان انواع مار ،بزغاله مار، لاكپشت، مارمولك، كلباسه را نام برد، مارهاي سمي منطقه اغلب افعي و مار كبرا ميباشند.

عقرب كه اسم محلي آن "دلمك" ميباشد در منطقه زياد يافت ميشود كه در فصل برداشت محصولات كشاورزي براي زراعين مشكل آفرين است، همچنين رتيل ، عنكبوت ، زنبود و انواع حشرات ديگر و پروانه هاي زيبا را در منطقه ميتوان يافت.

خزندگان منطقه كلات


از حيوانات اهلي ميتوان ، قاطر و الاغ را جهت سواري و بار كشي نام برد و گاو و گوسفند و بز را براي استفاده از شير و گوشت و مرغ و خروس را براي استفاده از گوشت و تخم نام برد.

از سگ و گربه به عنوان محافظان دام ها در مقابل گرگ و محصولات كشاورزي در مقابل موش استفاده ميكنند.

به دليل كوهستاني بودن منطقه و نو ع آب و هواي معتدل حيوانات متنوع و گوناگوني نيز در آن زندگي ميكنند.

 حيوانات وحشي منطقه عبارتند از:

بز كوهي، آهو،خوك و گراز، گرگ ، پلنگ ، كفتار، شغال، روباه، خرگوش ، موش و جوجه تيغي

بزكوهي كه در اصطلاح محلي "شكار" گفته ميشود هميشه دشمناني به نام "مرگان" در منطقه دارد.

گرگ كه گاهي به وفور ديده ميشود هميشه مشكلاتي براي دام دارن داشته است.

خوك و گراز ميتوان آنها را حيوانات مهاجم لقب داد ، براي مزارع و باغها دردسر مي آفرينند.

X