مشاغل و حرفه هاي سنتي گوياي بخشي از فرهنگ وساختار اجتماعي زيستگاههاي انساني است. در اين ميان مناطق مختلف شهرستان كلات به دليل وجود اقوام و طوايف گوناگون در شهر و روستا ، ساختار طبيعي منطقه و .... دارايحرفه هاي بومي و سنتي از جمله آهنگري،مسگري، جاروبافي،پيله كشي و ديگر مشاغل است. اما در عرصه فنون بومي و فن آوريهاي سنتي حرفه آهنگري به دليل نياز دو جامعه بزرگ كشاورزي و دامداري از ارزش و اهميت بسياري برخوردار بوده است كه شمار وسايل و ابزارتوليد شده توسط آهنگري براي اين دو جامعه به صدها نوع مي رسد .با اين وصف به دليل تنوع در توليد و ساخت ابزار فلزي و همچنين وابستگي مردم كلات به شيوه هاي زندگي مبتني بر دامداري و كشاورزي حرفه آهنگري داراي جايگاه اجتماعي خاصي برخوردار است.

آهنگري كلات نادر

مساعد بودن اقليم كلات به لحاظ بارندگي و خاك حاصلخيز آن سبب رونق كشاورزي و توليد سالانه حدود چهار هزار تن برنج مرغوب و چهل هزار تن گندم ديم شده است كه از زمينهاي آن با روش ديم محصولاتي از جمله كنجد،لوبيا،هندوانه، خربزه، چغندر قند و سيب زميني برداشت مي شود. همچنين از محصولات باغي اين ناحيه مي توان به گردو و بادام اشاره نمود. در حال حاضر كشاورزي از مشاغل مهمي است كه در مناطق مختلف و حاصلخيز شهرستان كلات جريان دارد

كشاورزي كلات نادر

ارتفاعات شهرستان كلات به سبب وجود مراتع وپوشش گياهي متنوع و همچنين مقدار نزولات جوي، داراي بيشترين گونه هاي گياهي است كه سبب پراكنش انواع درختچه ها و سبزيجات طبيعي در دامنه و مناطق مرتفع شده است كه ازجمله مي توان به انجير، زالزالك،اسفناج، مرزه و زيره سياه اشاره نمود و در اين ميانگياهان دارويي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. از مهمترين گونه هاي دارويي بايد ازكاني ،گل گاوزبان،اسطخدوس،آنغوره، مخلصه،آويشن ،كاكاتو و ..... نام بردكه در غرفه عطاري با فضا آرايي زيبايي بخشي از گياهان دارويي به نمايش در آمدهاست

عطاري كلات نادر

بافته هاي سنتي كلات از جمله صنايع دستي و بوميجذاب و ماندگار اين ناحيه است كه كارگاه هاي سنتي و كوچك آن در بيشتر خانه هايمناطق روستايي ديده مي شود. از ميان اين بافته ها مي توان به مهمترين آنها از جملهابريشم بافي، نوار بافي( بخش زاوين و لائين نو) سوزن دوزي و جوراب بافي، جاجيم وپلاس اشاره نمود، علاوه برآن قالي و قاليچه هايي كه در اين ناحيه بافته مي شوندداراي طرحهاي زيباي تركمني مي باشند. شايان ذكر است زنان كلات بدون نقشه و الگوي ازپيش طراحي شده با الهام از طبيعت پيرامون و با ذهن خلاق، دست به ايجاد آثاري هنري وبديع مي زنند كه به لحاظ تركيب بندي رنگ از هر اثر هنري چشم نواز و زيباتراست

فنون بافته ها كلات نادر

شهرستان كلات به لحاظ وجود اقوام وآداب و رسوم مختلف از متنوع ترين مناطق كشور به شمار مي آيد كه زندگي و معيشت آنهامبتني بر دامداري و كشاورزي مي باشد و ساختار اجتماعي آنها نيز با يكديگر متفاوتاست . غرفه زندگي عشاير در اين موزه نمادي است براي نشان دادن بخشي از جلوه هاي فرهنگي اين گروه كه در سخت ترين شرايط محيطي و جغرافيايي با تلاش و پشتكار خودمبادرت به توليد و عرضه محصولاتي مي كنند تا فراورده هاي آن براي فروش به ساير نقاطعرضه گردد. بنابراين گروههاي عشايري به دام ،مرتع و محيط وابسته مي باشند كه اين دلبستگي در آداب و رسوم ،ادبيات و فرهنگ شفاهي و موسيقي مقامي و آئيني نيز نهفته است. همچنين سر پناه خانواده هاي عشاير همان سياه چادر است.

عشاير كلات نادر

X