شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كلات از ابتداي سال 82 فعاليت خود را به صورت مستقل ( از مركز بهداشت شماره 1 شهرستان مشهد ) آغاز كرد . شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كلات داراي 4 مركز بهداشتي درماني روستايي ( تقي آباد - لائين نو - قلعه نو و چنار ) ، 2 مركز بهداشتي درماني شهري-روستايي ( كلات- زاوين ) ، 25 خانه بهداشت ، 2 پايگاه شهري ، 2 واحد تسهيلات زايماني ، 1 واحد راديولوژي ، 4 واحد آزمايشگاه تشخيص طبي ، 1 واحد آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و 3 پايگاه اورژانس 115 مي باشد.

با پيگيري انجام شده خوشبختانه ازمهرماه سال 84 تا كنون فعاليتهاي ذيل انجام پذيرفته است : راه اندازي 3 پايگاه اورژانس 115 كلات ، زاوين و لائين راه اندازي 3 آزمايشگاه تشخيص طبي لائين نو ، زاوين و تقي آباد و آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب ، شروع واتمام عمليات ساختماني خانه هاي بهداشت كريم آباد و احمدآباد ، شروع واتمام عمليات ديواركشي چهارخانه بهداشت لائين نو ، رباط ، ارچنگان وگرو ، شروع واتمام عمليات تعميرات خانه بهداشت گرو ، شروع بكار مستقل واحدهاي مركز بهداشت شهرستان ، حراست ، روابط عمومي ، اموراداري ، انبارمصرفي ، بهداشت مدارس ، بهداشت دهان ودندان ، بهداشت روان ، آموزش سلامت ، جلب مشاركتهاي مردمي ، زنجيره سرد ، مبارزه با هاري ، تداركات ، كارپردازي ، رفاه پرسنلي ، تربيت بدني ، واگذاري خدمات خودرويي (نقليه) 3 مركز بهداشتي درماني تقي آباد ، زاوين و قلعه نو به بخش خصوصي ، واگذاري خدمات دارويي كليه مراكز تحت پوشش به بخش خصوصي اميد است مسئولين محترم وهمت والاي پرسنل تحت پوشش با افزايش كليه شاخصهاي بهداشتي ودرماني مورد نظر گامي موثر در راستاي اعتلاي وظايف دولت محترم در سال همت مضاعف كارمضاعف انجام شود.

 
برگرفته شده از سايت: دانشگاه علوم پزشكي مشهد    
     
X