زماني كه از طريق گوگل ارت به نقشه ايران نگاه مي كنيم. در بالاي استان خراسان رضوي خطوط كشيده را موازي هم مي يبنيم كه در انتها به هم متصل شده اند. براي پيدا كردن اين دژ كافي است شهر مشهد را در نقشه پيدا كرده و با بالاي آن نگاه كنم دژ كلات كاملا" واضح مشخص است .

۱-عكس اول از فاصله حدود ۱۱۰ كيلومتري گرفته شده است و شهر مقدس مشهد و مو قعيت دژ كلات كاملا مشخص است.

دژ كلات

 

۲-عكس دوم موقعيت دژ كلات را كاملا" واضح نشان مي دهد و ازفاصله حدود۴۰ كيلومتري گرفته شده است. خط زرد مرز ايران و تركمنستان است.

دژ كلات

۳-خط سبز وسط عكس سوم شهر كلات و مسير رودخانه ژرف رود را نشان مي دهد، رودخانه اي كه از يك طرف وارد دژ كلات شده(دروازه ارغونشاه) و از طرف ديگراين دژ خارج مي شود ( دروازه نفطه ) . كتيبه نادري ، برج ارغونشاه، عمارت خورشيد ، مسجد كبود كنبدو بند نادري به ترتيب نوشته شده در اين مسير سبز روي عكس هوايي واقع شده اند.

دژ كلات

۴-عكس چهارم از فاصله نزديكتردژ كلات را نشان مي دهد.ديواره عظيم دژ در دو طرف مشخص است و راه ورودي شهر كلات نادر در سمت چپ عكس ديده ميشود وپس ازآن دره كلات نادركه حدود ۱۰ كيلومتر طول و بين يك تا سه كيلومتر عرض دارد از چپ به راست عكس مشخص است .

دژ كلات نادر

عكس پايين عكس هوايي روستاي مرزي ارچنگان است .خط زرد مرز ايران و تركمنستان است و همانطور كه در عكس مي بينيد در قسمتهاي شاليزارهاي اين روستا در كنار مرز قرار دارد . راه جاده اي اين روستا از كنار روستاي حصار است .البته از كنار پل ارچنگان و از داخل رودخانه بدون وسيله نقليه مي توان به اين روستا رفت . در شهريور ماه عطر برنج در هر جا به مشام مي رسد.

ارچنگان كلات نادر

كلات نادر تا سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشي از توابع شهرستان مشهد به شمار مي‌رفت كه در اين سال با انتزاع از اين شهرستان، با دو بخش زاوين و مركزي به شهرستان ارتقاء يافت. شهرستان كلات داراي چهار دهستان پسكو، زاوين، كبود گنبد و هزار مسجد مي‌باشد.وسعت اين شهرستان ۳۵۱۸ كيلومتر مربع است.


X