از سوغات مشهور شهرستان كلات انواع بافته‌هاي رنگارنگ ابريشمين است كه در زاوين توليد شده و عشاير كرد با استفاده از اين پارچه‌ها لباس‌هاي محلي خاص مردم كرمانج را مي دوزند. داشتن نمونه هايي از اين البسه زيبا مي تواند دلخواه هر گردشگري باشد كه به كلات وارد مي شود.

X